Societat Coral Diadema corberenca

Història

Els nostres inicis

A primers del segle XX, funcionava un local recreatiu, situat al carrer de Can Roig, avui  Avinguda Catalunya, que s’anomenava “Cafè del Centre”, en el que se celebraven totes les festes del poble, i el dies feiners donava ensenyament escolar particular, el mestre en Joan Jornet.

L’any 1916 en Joan Jornet, comença a imbuir la idea que s’havia de formar una societat recreativa en aquest cafè, la idea va quallar, i fou anomenat “ Joventut Recreativa del Cafè del Centre”. Molts corberencs no hi varen estar d’acord i no si varen associar, motiu per el que la junta, a fi de forçar inscripcions noves, no va permetre l’entrada dels no socis a la Festa Major de l’any 1917.

A conseqüència d’aquest fet, el grup de corberencs rebutjats, amb decisió i valentia, es comprometen a constituir una nova societat, (durant un temps hi van haver dues societats al poble), i la nova societat nomena una comissió organitzadora, encapçalada per en Pau Aregall Roig.

Moltes i variades han estat , al llarg de més de cent anys d’història. A principis del segle XX, el ball i el teatre eren les manifestacions més a l’abast per celebrar una festa, més tard altres activitats es van anar incorporant , amb els canvis de costums o modes de les diferents èpoques.

La Societat Diadema ha estat el pal de paller en la recollida de iniciatives de diverses agrupacions i associacions, prenen la responsabilitat en la celebració de les festes, especialment les de les Festes Majors.

Transcripció de l’acta de constitució

En Corbera de Llobregat a siete de Octubre de mil novecientos diecisiete. Reunidos en el local social los individuos de la Sociedad Coral Diadema Corberenca, bajo la Presidencia del vocal

  1. Pablo Aregall Roig, quien dio cuenta desde luego, a los expresados señores, de haber sido aprobados por el Exmo. Sr. Gobernador de la Provincia, los estatutos por los cuales debe regirse la Sociedad, procediendo por lo tanto, la constitución legal de la misma.

Enterados pues, los señores presentes de lo manifestado por el Sr. Presidente, acordóse desde luego, declarar constituida dicha Sociedad, nombrándose para componer la Junta Directiva a los siguientes:

  1. Pau Aregall Roig, Presidente
  2. Francisco Guim Fisas, Vice-Presidente
  3. Magí Anducas Rovira, Secretario
  4. Llàtzer Cardona Fisas, Tesorero
  5. Baudilio Brucart Rigol, Contador
  6. Miquel Aregall Roig, Vocal

Seguidamente se posesionaron dichos señores de sus respectivos cargos.

Acordóse asimismo remitir testimonio de esta acta de constitución al Exmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, a los efectos del artículo 5º párrafo 2º de la vigente ley de asociaciones.

En este estado el Sr. Presidente levanta la sesión, firmando el acta habilitada por el Secretario. Pau Aregall, Presidente-Magí Anducas Secretario.